"Хувийн хэвшил дэхь авилгаас урьдчилан сэргийлэх нь" сэдвээр лекц орлоо

Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн хуулийн мэргэжилтнүүд Авилгатай тэмцэх газар дээр сургагч багш бэлтгэх сургалтанд суудаг бөгөөд байгууллага дээрээ ирж өөрөө бие даан сургалт явуулдаг. Энэ ажлын хүрээнд манай компанийн хуулийн мэргэжилтэн Д.Ундрахтамир хамт олондоо авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт явууллаа.